About us Staff

Staff

Главен извршен директор:

Горан Садикаријо

 

Админ. стр. референт, секретар, архивар

Викторија Саркисјан

 

Административно-стручен референт:

Благоја Јованов

 

Раководител на сметководствено финансиски сектор:

Зора Бошеска

Раководител на правен сектор:

Александра Митевска

Благајник:

Билјана Трниниќ

 

Сектор за истражување, документирање и архивирање:

Раководител : Душко Весковски

Маја Суша

Лилјана Лазаревска


Раководител на градежен сектор и техничка служба:

Мимоза Шумковска – Велјановска

 

Техничка служба:

Сашо Андоновски

 

info